de kleine lettertjes

Disclaimer

Algemeen

Wanneer je deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Deze website is bedoeld om informatie te geven. De informatie op deze website wordt echter aangeboden zonder enige vorm van garantie op juistheid of volledigheid. Hiernaast kan deze informatie niet dienen als vervanging van een advies vanuit BLOCC bv.

 

1. Aansprakelijkheid

BLOCC bv stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Desondanks kan BLOCC bv niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. BLOCC bv vraagt je begrip hiervoor en wil je erop wijzen dat BLOCC bv geen aansprakelijk aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Ondanks het feit dat BLOCC bv zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BLOCC bv niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Hoewel BLOCC bv alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. BLOCC bv geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, of het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

2. Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto’s, grafisch materiaal, merken, logo’s en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij BLOCC bv en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze intellectuele eigendomsrechten komen toe aan BLOCC bv of aan de licentiegever. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te verveelvoudigen, bijvoorbeeld door de inhoud door te sturen of te distribueren dan wel (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BLOCC bv.

3. Wijzigingen

BLOCC bv behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer je vervolgens gebruik blijft maken van deze website ben je automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien je onze site bezoekt.

 

4. Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen gerelateerd aan deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Alle teksten en illustraties:
Copyright 1995 – 2024 BLOCC bv. Alle rechten voorbehouden.